Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020

 1. Název

Obec Rataje

 • Důvod a způsob založení

Obec Rataje (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpis

 • Organizační struktura

Odkaz na www ZDE

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Rataje
  Rataje 70
  258 01 Vlašim
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Rataje
  Rataje 70
  258 01 Vlašim
 • 4.3 Úřední hodiny
  Pondělí: 20:00 – 22:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  pevná linka: 734 890 670
 • 4.6 Adresa podatelny
  Obec Rataje
  Rataje 70
  258 01 Vlašim
 • 4.8 Datová schránka
  n8taury

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 320108379, kód banky: 0800
Vedený u České spořitelny

6. IČO
00232611

7. Plátce daně z přidané hodnoty
obec je plátcem DPH
DIČ: CZ00232611

8. Dokumenty
8.1 Rozpočet – odkaz na vývěsku ZDE
8.2 Závěrečný účet – odkaz na vývěsku ZDE

9. Žádost o informace
– ústně – osobně nebo telefonicky na obecním úřadě
– písemně – poštou na kontaktní adresu obecního úřadu nebo osobně prostřednictvím podatelny úřadu, e-mailem
Z žádosti musí být zřejmé:
– kdo dotaz činí – žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. V písemné žádosti žadatel uvede základní identifikační údaje (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČ, adresa sídla, popř. adresa pro doručování), a podpis.
– komu je určena – Obec Rataje, popř. Obecní úřad Rataje
– že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení funkcionáři. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

10. Příjemce podání podnětů
Obec Rataje
Rataje 70
258 01 Vlašim
nebo na e-podatelnu: ou.rataje@post.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

 • 11.2 Vydané právní předpisy
  Obec Rataje vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Jsou uvedené na Úřední desce.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době je vydáno jedno usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností z roku 2020.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv
  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence
 • V současné době nejsou pro Obec Rataje poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím. – Výroční zpráva za rok 2020 ZDE

 • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy

            15. Pověřenec – GDPR – ZDE

 • Další informace

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
1.který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2.kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3.kterému byla informace